Rekrutacja

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

Informujemy, że rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych  na rok szkolny 2024/2025 odbędzie się w Mieście Ząbki
w terminie od 02 kwietnia do 12 kwietnia 2024r.

 

W dniu 02 kwietnia 2024 roku o godz. 12.00 pod adresem:

zabki.formico.pl

zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Rodzice będą mogli wprowadzić do systemu dane dziecka (logując się numerem PESEL dziecka) i dokonać rejestracji wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Zarejestrowany wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji.

Na podstawie art. 154 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Burmistrz Miasta Ząbki w § 1 Zarządzenia Nr 0050.11.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 stycznia 2024 r., ustalił  terminy postępowania  rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów,  na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki, co obrazuje poniżej Tabela nr 1.

 

Lp.

 

 

Etapy postępowania rekrutacyjnego

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego
 

 

1.

 

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

 

od 25 marca 2024r.

od godz. 12.00

do 29 marca 2024 r.

do godz. 16.00

—————————–
 

 

 

 

2.

Składanie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, w tym terminy składania dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym.

od 2 kwietnia 2024r.

od godz. 13.00

do 12 kwietnia 2024r.

do godz. 16.00

od 1 sierpnia 2024r.

od godz. 13.00

do 9 sierpnia 2024r.

do godz. 16.00

      

 

3.

Podanie wyników postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

22 kwietnia 2024r.

o godz. 15.00

16 sierpnia 2024r.

o godz. 15.00

 

 

 

4.

Złożenie potwierdzenia woli zapisania dziecka do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, do których dziecko zostało zakwalifikowane, w formie pisemnego oświadczenia.

od 23 kwietnia 2024r.

od godz. 10.00

do 26 kwietnia 2024r.

do godz. 12.00

 

od 19 sierpnia  2024r.

od godz. 13.00

do 22 sierpnia 2024 r.

do godz. 16.00

 

 

5.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

10 maja 2024r.

o godz. 15.00

27 sierpnia 2024r.

o godz. 15.00

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli nie biorą udziału dzieci, które już w roku szkolnym 2023/2024 uczęszczają do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej. Rodzice/prawni opiekunowie takich dzieci składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dziecko w roku szkolnym 2024/2025 w swojej placówce – zgodnie z art.153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

 

W postępowaniu  rekrutacyjnym do publicznych  przedszkoli i  oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 brane są pod uwagę :

 • kryteria określone w  131 ust. 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe- tzw. kryteria ustawowe, które są uwzględniane na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Ww. kryteria  mają jednakową wartość.
 • kryteria określone przez organ prowadzący w Uchwale  Nr  XXXVIII/351/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie  określenia kryteriów  branych pod uwagę  na drugim etapie  postępowania  rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. Wyżej wymienione kryteria mają  różną wartość.

 

Należy podkreślić, że do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej są przyjmowane dzieci (kandydaci) zamieszkali  na terenie  Miasta Ząbki (zgodnie z art. 131 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

W przypadku  większej liczby kandydatów spełniających ww. warunek (zamieszkanie na terenie Miasta Ząbki), niż liczba wolnych miejsc w  publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w art.131 ust. 2  ustawy z dnia 14 grudnia  2016 r. Prawo oświatowe – tzw. kryteria ustawowe.

Poniżej w tabeli Nr 2  przedstawiamy Państwu informację o kryteriach określonych w ustawie oraz dokumenty które należy złożyć  w celu potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

Tabela nr 2

 Lp.

Kryterium

 Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

 

Wielodzietność rodziny kandydata*

*Stosownie do  art. 4 pkt 42  ustawy z dnia 14  grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, ilekroć  we wniosku  jest mowa  o wielodzietności  rodziny  – należy  przez to  rozumieć rodzinę wychowującą  troje i więcej dzieci.

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

 

 

2. Niepełnosprawność kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności  lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

3.

Niepełnosprawność

jednego z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

4.

Niepełnosprawność

obojga rodziców kandydata

 

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.)

Oryginały, notarialnie poświadczone kopie albo urzędowo poświadczone zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisy lub wyciągi z dokumentu  lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

5.

Niepełnosprawność

rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z  2017 r. poz. 697, z późn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

W przypadku  równorzędnych  wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania  rekrutacyjnego lub jeżeli po  zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi  miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria  określone  w Uchwale Nr XXXVIII/351/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie  określenie kryteriów  branych pod uwagę  na drugim etapie  postępowania  rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

Poniżej w Tabeli nr 3  przedstawiamy Państwu informację o kryteriach oraz dokumenty, które należy złożyć  w celu potwierdzenia spełniania tych kryteriów:

Tabela nr 3

Lp

1

Kryterium

2

Dokument potwierdzają spełnianie kryterium

3

 

 

 

1.

 

 

 

 

Oboje rodzice kandydata pracują zawodowo

·    zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,

·    zaświadczenie szkoły lub szkoły wyższej potwierdzające naukę w trybie dziennym,

·    aktualny wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego,

·    zaświadczenie wydane przez kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające podleganie w okresie składania wniosku rekrutacyjnego ubezpieczeniu społecznemu rolników

 

 

2.

Wskazanie w rocznym zeznaniu podatkowym w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku, Miasta Ząbki jako miejsca zamieszkania przez:

a)    oboje rodziców kandydata

b)   jednego rodzica kandydata

 

Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku lub kopia zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3)

 

 

 

3.

 

 

Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tego samego, wybranego przez rodziców publicznego przedszkola- dotyczy przedszkoli

Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej samej szkoły- dotyczy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

 

 

Pisemne oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu drugiego dziecka do danej placówki

 

 

4.

 

Rodzice kandydata spełniają kryterium dochodu na osobę w rodzinie w wysokości 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

(Dz. U. z  2017 r. poz. 1952)

 

Pisemne oświadczenie rodzica kandydata o spełnianiu kryterium dochodu na osobę w rodzinie

 

 

5.

Rodzice kandydata posiadają  dwoje dzieci Kopie aktów  urodzenia dzieci
 

 

 

6.

 

 

Istnieje potrzeba zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym 8 godzin dziennie i korzystania z trzech posiłków dziennie- dotyczy przedszkoli

Kandydat mieszka w obwodzie szkoły podstawowej, w której zorganizowany jest oddział przedszkolny, do którego prowadzona jest rekrutacja- dotyczy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Pisemne oświadczenie rodzica kandydata o potrzebie zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym 8 godzin dziennie i korzystania z trzech posiłków dziennie

 

Pisemne oświadczenie rodzica kandydata o miejscu zamieszkania kandydata w obwodzie szkoły podstawowej, w której zorganizowany jest oddział przedszkolny, do którego prowadzona jest rekrutacja

Szczegółowe informacje o ilości wolnych miejsc w poszczególnych rocznikach będą dla Państwa dostępne po zalogowaniu do systemu zabki.formico.pl.

 

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW REKRUTACYJNYCH

NA ROK SZKOLNY 2024/2025 w Publicznym Przedszkolu „Przystań Elfów”

Rekrutacja  odbywać  się będzie  w terminie od 2 kwietnia do 12 kwietnia 2024 r. w systemie elektronicznym.

Uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców nastąpi 2 kwietnia od godz. 13:00.

Strona internetowa do logowania dla rodziców: www.zabki.formico.pl

Ważne! Przeglądarki obsługujące stronę: Chrome, FireFox.

W celu zapisania dziecka do przedszkola należy zalogować się do systemu rekrutacyjnego pod wskazanym wyżej adresem, wprowadzić  dane dziecka i dokonać rejestracji wniosku o przyjęcie  do przedszkola.

Zarejestrowany wniosek wraz z oświadczeniami należy wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełniania kryteriów ustawowych i dodatkowych.

Godziny przyjmowania wniosków w gabinecie Dyrektora przedszkola:

Poniedziałek: 13.00-16.00

Wtorek, środa, czwartek w godzinach:  12:00 – 15:00

Piątek w godzinach: 8.00 – 11.00

 Podczas składania wniosku wymagane jest przedstawienie do wglądu:

 • odpis aktu urodzenia dziecka /w przypadku wielodzietności – wszystkich dzieci/.
 • kopia pierwszej strony zeznania podatkowego PIT
 • zaświadczenie o zatrudnieniu rodziców
 • i inne potrzebne załączniki w zależności od zaznaczonych kryteriów.

Informujemy, że:

 1. Będą przyjmowane tylko i wyłącznie kompletne wnioski.
 2. Wprowadzone dane do systemu podlegają wnikliwej weryfikacji przez  członków Komisji Rekrutacyjnej  podczas składania  wniosku wraz z załącznikami w placówce pierwszego wyboru.
 3. W celu uniknięcia kolejek prosimy o sukcesywne składanie wniosków w dniach
  od 02.04.2024r. – 12.04.2024r.
 4. Kolejność składania wniosków nie wpływa na wynik rekrutacji.

zarzadzenie-1

zarządzenie nr 28 2023

Wola kontynuacji 2024-2025

uchwala-dotyczaca-rekrutacji-1

uchwala wybor_0001

Kryterium dochodowe informacja

https://www.zabki.pl/oswiata/rekrutacja-na-rok-szkolny-2020-2021

Zapisz

Zapisz