Programy własne

„Kodowanie i programowanie z Elfikiem” – Głównym założeniem programu jest to, aby już najmłodsi rozpoczęli naukę tworzenia poleceń i sekwencji obrazkowych. Kolejnym etapem będzie programowanie wizualne sterujące robotem Photonem. Celem głównym programu jest rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci poprzez wprowadzenie wychowanka w świat technologii.

         Cele programu:

 • podniesienie kompetencji w zakresie nauki kodowania i programowania
 • zastosowania nowych technologii w procesie edukacyjnym
 • podniesienie atrakcyjności dydaktycznej pracy nauczyciela
 • umożliwienie nauczycielom rozwoju osobistego- wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela
 • rozwój myślenia matematycznego, logicznego u dzieci
 • rozwijanie kreatywności i innowacyjności myślenia dziecięcego
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie
 • wdrażanie do świadomego i celowego korzystania z nowoczesnych technologii
 • umożliwienie wychowankom przedszkola lepszego startu w edukacji wczesnoszkolnej a także na kolejnych etapach nauki
 • podniesienie edukacyjnej atrakcyjności placówki w mieście
 • dostrzeganie przez dziecko zalet i wad korzystania z technologii.


  „Elfikowe przystanki po Polsce” –
  Program „Elfikowe przystanki po Polsce” ma za zadanie przybliżyć dzieciom legendy, dzięki którym dowiedzą się nowych informacji o państwie, w którym żyją. Legendy stanowią punkt wyjścia do rozmów o historii Polski oraz wartościach, jakimi należy się kierować w życiu.

  Cele programu:

 • Stwarzanie okazji do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości;
 • Promowanie czytelnictwa wśród dzieci;
 • Zachęcanie dzieci do poznania historycznych miejsc i związanych z nimi wydarzeń;
 • Kultywowanie tradycji ustnego przekazywania legend;
 • Rozwijanie wyobraźni dziecięcej;
 • Kształtowanie zdolności do wysiłku intelektualnego;
 • Wspieranie i rozwijanie uzdolnień u dzieci;
 • Stymulowanie rozwoju aktywności dzieci poprzez stosowanie różnorodnych ćwiczeń i zabaw;
 • Kształtowanie u dzieci kreatywności;
 • Kształtowanie nawyku czytelniczego;

Ogólnopolskie programy realizowane w poszczególnych grupach w roku szkolnym 2023-2024