Koncepcja Pracy

Koncepcja Pracy Publicznego Przedszkola „Przystań Elfów” w Ząbkach

Koncepcja pracy przedszkola została opracowana na podstawie:

 1. Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r.
 2. Statutu Publicznego Przedszkola „Przystań Elfów” w Ząbkach

Charakterystyka placówki

  • O naszym przedszkolu

Publiczne Przedszkole „Przystań Elfów” w roku 2016/2017 upubliczniło się z przedszkola niepublicznego, które powstało w roku 2011 i znajduje się w Ząbkach przy ulicy Ks. Kuleszy 24. Mieści się w wolnostojącym, nowym, dwupiętrowym budynku. Na parterze znajdują się: sala do zajęć specjalistycznych, sala gimnastyczna, pomieszczenia administracyjne,  szatnie, oraz nowoczesna kuchnia z zapleczem. Na pierwszym piętrze znajdują się dwie, na drugim – cztery sale dydaktyczne. Są one jasne, kolorowe i przestronne, wyposażone w nowoczesne meble, pomoce, gry i zabawki.

Atutem przedszkola jest położenie z dala od ruchliwych ulic. Spacery do lasu dają możliwość częstego obcowania z naturą, co korzystnie wpływa na rozwój dzieci. Dysponujemy dużym placem zabaw, bogato wyposażonym w bezpieczne urządzenia z atestem. Dostarcza on naszym wychowankom wiele radości. Atrakcją naszego przedszkola oprócz bardzo bogatej oferty są zajęcia prowadzone z wykorzystaniem techniki multimedialnej /tablica interaktywna/ oraz zajęcia sportowe prowadzone systematycznie w naszej sali gimnastycznej.

Przedszkole działa zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty, a nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz diagnoza dojrzałości szkolnej pozwala nam dobrze przygotowywać dzieci do nauki w szkole podstawowej.

  • Kadra

Kadrę przedszkola stanowią dobrze wykształcone, ambitne nauczycielki, zaangażowane w pracę z dziećmi i dla dzieci. W placówce zatrudniani są specjaliści zapewniający wszystkim podopiecznym fachową opiekę. Wychowankowie mogą liczyć na wsparcie, a kadra pedagogiczna zapewnia podmiotowe traktowanie z dbałością o wszechstronny rozwój dziecka. Pedagodzy naszego przedszkola współpracują ze sobą, chętnie dzielą się zdobytą wiedzą i doświadczeniem. Pogodna atmosfera i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Nauczycielki rozpoznają potrzeby i zainteresowania dzieci, umiejętnie prowadzą zajęcia, by w sposób atrakcyjny pobudzać ciekawość świata wśród swoich podopiecznych. Konstruują bogate oferty zajęć i zabaw, są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, pracują z pasją na bieżąco doskonaląc swoje umiejętności. Kadra ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane.

  • Misja Przedszkola

Każde dziecko jest dla nas ważne. Robimy wszystko, by w naszej „przystani” czuło się akceptowane i bezpieczne. Stwarzamy warunki do harmonijnego rozwoju, uczymy dzieci samodzielnego myślenia i otwieramy na nowe doświadczenia. Zapewniamy, że każde z dzieci w naszej „Przystani Elfów” dostaje klucz do zdobywania wiedzy, do twórczych poszukiwań, inspirację do działania. Mamy zaangażowanych nauczycieli, którzy uczą swoich wychowanków jak spojrzeć na to co wydaje się trudne i nie do poznania.

  • Wizja Przedszkola

Przedszkole „Przystań Elfów” jest placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się współdziałania z innymi dziećmi, z przyjemnością poznawało i rozumiało otaczający go świat. Uczymy naszych wychowanków samodzielności, podpowiadamy jak pokonywać trudności, wpajamy zasady bezpieczeństwa. Umożliwiamy dzieciom przeżywanie nowych doświadczeń i odnoszenie sukcesów. Każde dziecko traktujemy indywidualnie, stwarzającemu szanse na rozwój zgodny z jego możliwościami. Dążymy do osiągania przez dzieci gotowości szkolnej, oraz sukcesów w szkole i poza nią. Dbamy o potrzeby dzieci, biorąc pod uwagę konstruktywne sugestie rodziców, którzy czynnie włączają się w życie przedszkola.

Wizja dziecka w naszym przedszkolu

Dziecko jest:

  • akceptowane i szanowane
  • bezpieczne
  • ciekawe świata i radosne
  • ufne wobec nauczycieli
  • chętne do pracy twórczej
  • kulturalne i tolerancyjne
  • uczciwe i prawdomówne
  • odpowiedzialne i obowiązkowe
  • chętne do współdziałania w grupie
  • serdeczne dla innych
  • świadome konsekwencji swojego zachowania
  • świadome zagrożeń i możliwości rozwiązywania problemów

Model absolwenta

Absolwent Publicznego Przedszkola „Przystań Elfów” w Ząbkach potrafi dobrze funkcjonować w wieku szkolnym.

Absolwent jest:

 • ciekawy świata
 • zmotywowany do nauki i wysiłku intelektualnego
 • zainteresowany przekazywanymi wiadomościami
 • posiada umiejętność koncentracji, jest wytrwały
 • chętny do współdziałania w grupie
 • akceptowany przez innych
 • tolerancyjny, otwarty
 • samodzielny i wytrwały
 • odporny na stres

Absolwent zna:

 • swoje prawa i obowiązki
 • zasady kulturalnego zachowania i tolerancji
 • zasady bezpiecznego zachowania
 • zasady higieny osobistej, dbałości o zdrowie
 • podstawowe zasady ekologii
 • zasady zdrowego wypoczynku
 • zasady gier i zabaw
 • konsekwencje swojego zachowania
 • charakterystykę regionów Polski Europy i świata
 • symbole narodowe

Absolwent potrafi:

 • zachowywać się kulturalnie
 • logicznie myśleć
 • uważnie słuchać
 • wypowiadać swoje zdanie
 • wytrwale dążyć do celu
 • występować publicznie
 • przyswajać nowe pojęcia i wiadomości
 • korzystać z posiadanych informacji
 • koncentrować się na pracy
 • twórczo współdziałać w grupie
 • cieszyć się ze swoich osiągnięć
 • dzielić się swoimi radościami
 • wyrażać swoje uczucia
 • okazywać szacunek dorosłym
 • szukać pomocy i radzić sobie z trudnościami

Absolwent rozumie:

 • potrzebę rozwijania ciekawości świata, nauki
 • prawa i obowiązki dziecka, wykazuje się obowiązkowością
 • zasady i normy obowiązujące w grupie
 • potrzebę dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
 • zasady zdrowego stylu życia i higieny osobistej
 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska
 • zasady rozwiązywania problemowych sytuacji

Współpraca przedszkola z rodzicami:

Cele:

 • ujednolicenie działań dydaktyczno-wychowawczych
 • współpraca z rodzicami na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka
 • zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami i programami
 • dzielenie się wiedzą na temat funkcjonowania dziecka w grupie
 • przekazywanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka
 • oferowanie pomocy, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego
 • wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowej
 • organizowanie warsztatów metodycznych dla rodziców
 • współdziałanie na rzecz rozwoju placówki i jej oferty
 • promowanie przedszkola w środowisku lokalnym

Formy:

 • zajęcia adaptacyjne dla rodziców nowo przyjętych dzieci
 • zebrania ogólne i grupowe
 • konsultacje indywidualne
 • konsultacje ze specjalistami /psycholog, logopeda/terapeuta SI/
 • grupowe tablice informacyjne
 • warsztaty metodyczne dla rodziców
 • uroczystości, inscenizacje i konkursy
 • włączanie rodziców w organizowanie imprez przedszkolnych
 • angażowanie rodziców w pracę na rzecz poszczególnych grup
 • współpraca z rodzicami przy organizacji  programów realizowanych na terenie przedszkola
 • organizacja Dnia Życzliwości

Współpraca przedszkola z instytucjami:

Cele:

 • pobudzanie pasji i zainteresowań, rozwijanie zdolności dzieci
 • satysfakcja ze współpracy na rzecz dzieci
 • zapewnianie bezpieczeństwa dzieciom
 • kształtowanie zachowań społecznie pożądanych
 • wzbogacanie oferty przedszkola
 • zaangażowanie w życie środowiska lokalnego

Współpraca z:

 • Strażą Miejską
 • Strażą Pożarną
 • Policją
 • Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Zielonce
 • Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną „Uśmiech”
 • Urzędem Miasta Ząbki
 • Miejskim Ośrodkiem Kultury w Ząbkach
 • Biblioteką Miejską
 • Ośrodkiem Zdrowia
 • Gabinetem stomatologicznym
 • Przedszkolami i Szkołami ząbkowskimi
 • WOŚP

Współpraca przedszkola ze środowiskiem:

Cele:

 • Zapraszanie władz samorządowych do udziału w wydarzeniach przedszkola
 • Zapraszanie innych placówek oświatowych na uroczystości przedszkolne
 • Prezentowanie działalności przedszkola w lokalnych mediach, ząbkowskiej prasie
 • Wspieranie akcji charytatywnych w celu uwrażliwiania dzieci na potrzeby innych