Programy

 • „Jarzynowa matematyka-matematyczny bazarek”
  Cele ogólne:
  – rozwijanie nawyków prozdrowotnych
  – rozbudzanie świadomości zdrowego żywienia
  – rozwijanie aktywności, zachęcanie do „zdrowej twórczości”
  – doskonalenie czynności kulinarnych
  – nauka podejmowania właściwych decyzji żywieniowych
  – pobudzanie do przezywania doświadczeń wielowiosłowych (węch, wzrok, smak, dotyk)
 • „Cała Polska czyta dzieciom”
  – wprowadzenie dzieci w świat literatury
  – budzenie zaciekawienia książką przez ciekawe zabawy literacko-teatralne, wycieczki oraz przemyślany i atrakcyjny kącik książek w sali przedszkolnej
  – kształcenie nawyków czytelniczych, nabywanie nawyku dbania o książki i szanowania ich
  – zapobieganie uzależnieniu od telewizji i komputerów
  – doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
  – rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie
  – rozbudzanie wyobraźni
  – wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka
  – budowanie więzi między rodzicem i dzieckiem
  – zaznajomienie dzieci z utworami Wandy Chotomskiej, Jana Brzechwy i twórczością bajkopisarzy
  – zachęcenie nauczycieli i rodziców do głośnego i systematycznego czytania dzieciom
  – stwarzanie okazji do samodzielnego czytania
  – przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych
  – uczenie nieagresywnych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów
  – przygotowanie dzieci do późniejszego, już samodzielnego wyboru książek
  – nauka obcowania z literaturą w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy
 • „Spójrz inaczej” (5, 6 latki)
  Cele ogólne:
  – rozwijanie wrażliwości oraz empatii na problemy środowiska, gotowość do niesienia pomocy innynm
  – rozwijanie postawy szacunku dla dobra wspólnego
  – eliminowanie agresji
  – rozwijanie umiejętności współżycia oraz współdziałania w grupie
  – kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów
  – uczenie właściwych zachowań wobec innych
  – wpajanie zasad i norm życia społecznego
  – uczenie sposobów komunikacji i porozumiewania się
  – uczenie dyskutowania i dochodzenia do kompromisu
 • „Czy to bajka, czy nie bajka”
  Cele ogólne:
  – rozbudzanie ciekawości poprzez poznawanie baśni, rozwijanie wyobraźni dzieci
  – uwrażliwianie na bodźce zewnętrzne, budzenie pożądanych emocji
  – rozwijanie umiejętności wyrażania uczuć i pragnień, kształtowanie rozwoju emocjonalno-społecznego
  – zachęcanie do aktywności poprzez różnorodność sytuacji przedszkolnych (oddziaływanie wielozmysłowe)
  – kształtowanie umiejętności efektywnego współdziałania w grupie
  – doskonalenie estetyki wykonywanych prac, pobudzanie do samodzielnej twórczośc
 • Tydzień Europejski
 • Tydzień Azjatycki
 • Mały Miś w Świecie wielkiej literatury
 • Magiczna moc bajek – grupa Dzwoneczki