Programy własne

W roku 2020-2021 w naszej „Przystani Elfów” realizujemy trzy programy własne:

 • „Smakowita matematyka”

            Cele ogólne:

  • Stwarzanie okazji do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości;
  • Kształtowanie nawyków zdrowego żywienia;
  • Kształtowanie wyobraźni dziecięcej;
  • Kształtowanie zdolności do wysiłku intelektualnego;
  • Wspieranie i rozwijanie u dzieci uzdolnień;
  • Rozbudzanie u dziecka wiary we własne możliwości;
  • Rozwijanie umiejętności analizowania danych, porównywania, uogólniania;
  • Stymulowanie rozwoju aktywności dzieci poprzez stosowanie różnorodnych ćwiczeń  i zabaw prowadzących do nabycia umiejętności matematycznych;
  • Wprowadzenie dzieci w matematyczną metodę ujmowania świata materialnego

   Cele szczegółowe programu:
  • Kształtowanie, rozwijanie wszystkich zmysłów;
  • Dokonywanie analizy, syntezy, porównywania i klasyfikacji spostrzeganych produktów;
  • Poszukiwanie odpowiedzi na nurtujące je pytania, problemy;
  • Stymulowanie twórczej aktywności matematycznej;
  • Kształtowanie u dzieci kreatywności;

   

 • „Z bajką za pan brat”

  Głównym celem programu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym. Program ten wykorzystuje w edukacji narzędzia i zasoby cyfrowe oraz metody kształcenia na odległość, włączając rodziców w jego realizację.          Cele szczegółowe programu:

  • Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci;
  • Włączenie rodziców do aktywnej i systematycznej współpracy w realizację programu poprzez nagrywanie i udostępnianie czytanych przez siebie bajek;
  • Kształtowanie postaw, wychowanie do wartości;
  • Przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
  • Uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną;
  • Wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa);
  • Rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia;
  • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka;
  • Przedstawienie dzieci z niepełnosprawnością jako wartościowych ludzi, którzy chcą się bawić, śmiać, uczestniczyć w życiu grupy;
  • Uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków;
  • Kształcenie nawyków czytelniczych, nabywanie nawyku dbania o książki i szanowania ich;
  • Budowanie więzi między rodzicem i dzieckiem;
  • Rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie oraz rozbudzanie wyobraźni;
  • Zachęcenie nauczycieli i rodziców do głośnego i systematycznego czytania dzieciom;
  • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
  • Przygotowanie dzieci do późniejszego, już samodzielnego wyboru książek;
  • Nauka obcowania z literaturą w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy;
  • Uczenie nieagresywnych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów;
  • Stwarzanie okazji do samodzielnego czytania.
 • „Kodowanie i programowanie z Elfikiem”

  Głównym założeniem programu jest to, aby już najmłodsi rozpoczęli naukę tworzenia poleceń i sekwencji obrazkowych. Kolejnym etapem będzie programowanie wizualne sterujące robotem Photonem.
  Celem głównym programu jest rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci poprzez wprowadzenie wychowanka w świat technologii.
           Cele szczegółowe programu:

  • podniesienie kompetencji w zakresie nauki kodowania i programowania
  • zastosowania nowych technologii w procesie edukacyjnym
  • podniesienie atrakcyjności dydaktycznej pracy nauczyciela
  • umożliwienie nauczycielom rozwoju osobistego- wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela
  • rozwój myślenia matematycznego, logicznego u dzieci
  • rozwijanie kreatywności i innowacyjności myślenia dziecięcego
  • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie
  • wdrażanie do świadomego i celowego korzystania z nowoczesnych technologii
  • umożliwienie wychowankom przedszkola lepszego startu w edukacji wczesnoszkolnej a także na kolejnych etapach nauki
  • podniesienie edukacyjnej atrakcyjności placówki w mieście
  • dostrzeganie przez dziecko zalet i wad korzystania z technologii.